1.10. Dödsfall utanför sjukhus

Allmänt

Ambulanser skall ej utnyttjas för transport av döda personer annat än i undantagsfall. Detta av såväl etiska som hygieniska skäl samt ur beredskapssynpunkt.

Undantagsfall: Dödsfall på allmän plats, då polis beordrar och barn under 15 år. Dessa transporteras till närmaste lämpliga sjukhus.

Omhändertagande av död person

1. Patienten är uppenbart död och uppvisar ”säkra” dödstecken som t.ex.:

Inga medicinska åtgärder vidtas då av ambulanspersonalen. Notera ”säkra dödstecken” i journalen.

Primärvårdsläkare kontaktas alltid (ev via SOS) för konstaterande och utfärdande av dödsbevis. Denne ansvarar också för att transport till bårhus sker.

Ambulansen kvarstannar till läkares ankomst, om ej nytt larm eller beredskapsskäl tvingar den att lämna platsen.

Vid oväntad död hos barn (<15 år) transporteras barnet och förälder(-rar) till barnakutmottagningen Falu lasarett.


Vid oväntade och/eller oförklarliga dödsfall , t.ex. misstanke om brott, olycka, missbruk, även i kombination med sjukdom, skall förutom läkare alltid polis tillkallas och vara på plats innan den döde flyttas eller ambulanspersonalen lämnar platsen.

Av psykologiska eller andra skäl (t.ex. kaotiska förhållanden på plats) kan det i vissa fall vara lämpligt att medtaga den döde och ibland också anhörig i ambulans till akutmottagning.

Patient som utsatts för trauma och har asystoli och där det är uppenbart att skadorna ej är förenliga med fortsatt liv, transporteras till närmaste sjukhus utan pågående återupplivning eller medicinska åtgärder.

2. Patienten visar inga livstecken (medvetslös, ingen andning, ingen palpabel puls, inga pupillreaktioner) .

Påbörja omedelbart återupplivningsåtgärder enligt HLR / A-HLR schema.

Om delegation finns – överväg larynxmask. Efter resultatlöst genomfört HLR-program under cirka 20 min skall. algoritmen för avbrytande av HLR följas.


Barn och unga patienter transporteras alltid till sjukhus under pågående HLR / A-HLR efter bästa förmåga (använd säkerhetsbälte).

Hypoterma och/eller intoxikerade samt synligt gravida patienter skall alltid transporteras till sjukhus under pågående HLR / AHLR efter bästa förmåga.

Vid tveksamhet kontakta läkare.

Hjärtstoppsjournal skall föras!


Om patienten uppvisar asystoli och HLR ej är påbörjat vid ambulanspersonalens ankomst se algortim ”Avbrytande av HLR”.


OBS!
Samtliga iakttagelser, undersökningar, åtgärder och beslut skall, som vanligt, dokumenteras i ambulansjournalen.

Flödesschema dödsfall utanför sjukhus – säkra dödstecken