Dokumentets Titel: Version: 1.1

1.11 Vårdhygieniska rutiner inom Ambulanssjukvården Dalarna

Framtaget av (förf.): Jan Giessbeck

Åke Centervärn

Dokumentkategori: Rutin

Gäller fr.o.m. – t.o.m. 2018-10-08-Tillsvidare

Ansvarig för revidering:

Jan Giessbeck, Ambulanssjuksköterska Emelie Tåli, Ambulanssjuksköterska/

Verksamhetsutvecklare

Godkänt av:

Fredrik Forselius, Verksamhetschef Bengt Eriksson, Ambulansöverläkare

Annika Blomkvist, Hygiensjuksköterska

Reviderat: 2020-03-18

Basala hygienrutiner ska tillämpas i alla vårdsituationer för att förebygga smittspridning av såväl känd som okänd smitta. Detta dokuments innehåll utgår från SOSFS 2015:10 (M).

Basala hygienrutiner skall således följas inom Ambulanssjukvården Dalarna.

Smittvägar av betydelse för prehospital sjukvård