1.11. Vårdhygieniska rutiner inom Ambulanssjukvården Dalarna

Version: 1.2

Framtaget av (förf.):

Jan Giessbeck

Åke Centervärn

Dokumentkategori:
Rutin

Gäller fr.o.m. – t.o.m.

2018-10-08-Tillsvidare

Ansvarig för revidering:

Jan Giessbeck, Ambulanssjuksköterska

Emelie Tåli, Ambulanssjuksköterska/ Verksamhetsutvecklare

Godkänt av:

Fredrik Forselius, Verksamhetschef

Bengt Eriksson, Ambulansöverläkare

Annika Blomkvist, Hygiensjuksköterska

Reviderat:

2022-05-05

Basala hygienrutiner ska tillämpas i alla vårdsituationer för att förebygga smittspridning av såväl känd som okänd smitta. Detta dokuments innehåll utgår från SOSFS 2015:10 (M). Basala hygienrutiner skall således följas inom Ambulanssjukvården Dalarna.


Smittvägar av betydelse för prehospital sjukvård


Vårdhygieniska rutiner inom Ambulanssjukvården Dalarna