1.2. Journalföring

Hälso- och Sjukvårdslagen, Patientdatalagen (2008:355) samt Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.SOSFS:2008:14 reglerar hälso och sjukvårdspersonals skyldighet att dokumentera anamnes, undersökningar och åtgärder som utförs på patient på hämtplats samt under transport. För dokumentation används digital ambulansjournal samt i förekommande fall hjärtstoppsjournal. Om det av någon anledning inte går att föra digital journal så förs pappersjournal. I dessa fall måste uppgifterna matas in digitalt i Paratus när systemet åter är i drift.

För dokumentation användes ambulansjournal samt i förekommande fall hjärtstoppsjournal.


Ansvarig sjuksköterska i ambulansteamet ansvarar för: