11.1. Läkemedelsöversikt

Notera att inte samtliga läkemedel är aktuella för verksamheten fn.

Läkemedel

Styrka

Huvudindikation

acetylsalicylsyra
(Trombyl)

tabl 75 mg

CBS/del i trombolysbehandling

adrenalin

0.1 mg/ml

HLR

i.v: anafylaxi, astma, KOL

1 mg/ml

i.m: anafylaxi, astma, KOL

inhal: anafylaxi, astma, epiglottit, falsk krupp

alfentanil
( Rapifen)

0.5 mg/ml

kortverkande i.v opioid

amiodaron
(Cordarone)

50 mg/ml

hjärtstopp VF/VT
VT med bibehållen cirkulation

atropin

0.5 mg/ml

bradycardi

betametason
(Betapred)

tabl 0.5 mg

allergi, anafylaxi, astma, KOL, epiglottit,

4 mg/ml

addisons sjukdom, falsk krupp

budesonid
(Pulmicort Turbuhaler)

400 µg/dos

retande gas

desloratadin
(Aerius)

tabl 2.5 mg

allergi, anafylaxi

diazepam*
(Stesolid N)

5 mg/ml

sedering intuberad pat efter A-HLR

ångestdämpande

diklofenak
(Voltaren)

25 mg/ml

stensmärta, ryggskott

efedrin

50 mg/ml spädes

blodtryckshöjande vid skall/ryggtrauma, gravida med BT-fall, multiple trauma

esketamin
(Ketanest)

5 mg/ml

smärtstillande i.v

25 mg/ml

smärtstillande nasalt, i.m inj stor skadeplats

furosemid
(Furix)

10 mg/ml

lungödem

glucagon

Endosspruta 1 mg

svår hypoglykemi insulindiab utan PVK

glukos

300 mg/ml

hypoglykemi

inf 50 mg/ml, 50 ml

för spädning amiodaron

Inf 50 mg/ml, 500 ml

hypoglykemi, hypotermi (ej trauma)

glyceryltrinitrat
(Glytrin, Nitrolingual)

0.4 mg/dos

CBS, lungödem

heparin

1000E/ml

del i trombolysbehandling

hydrokortison
(Solu-Cortef)

100 mg

binjurebarksvikt, anafylaxi, astma, krupp

hydroxokobalamin
(Cyanokit)

2.5 g x 2 torrsubstans spädes till 20 mg/ml

antidot cyanidförgiftning

ibuprofen
(Ipren)

125 mg

ipratropiumbromid
(Atrovent)

0.25 mg/ml

inhalation vid obstruktivitet

kolsuspension

vissa typer av förgiftningar

lidokain
(Xylokain)

10 mg/ml

intubation svår skallskada

lidokain/prilokain
(EMLA)

Plåster

ytbedövning PVK

metoprolol
(Seloken)

1 mg/ml

CBS

midazolam
(Dormicum)

5 mg/ml

pågående kramper nasalt, i.m inj

1 mg/ml (spädd)

pågående kramper i.v inj

sedering, underhåll anestesi

misoprostol
(Cytotek)

0,2 mg

blödning post partum

morfin

10 mg/ml spädes

smärtbehandling

naloxon

0.4 mg/ml

opioidintox

natriumtiosulfat

150 mg/ml

inhalation av brandrök

ondansetron

2 mg/ml

illamående och kräkningar

oxygen

ökat oxygenbehov

paracetamol
(Alvedon, Perfalgan)

supp 250 mg

feber alt smärtbehandling barn

tabl 500 mg

stroke

inf 10 mg/ml

smärtbehandling

propofol
(Diprivan)

10 mg/ml

i.v anestesimedel

ringer-acetat

inf 1000 ml

hypovolemi/biverkan BT-fall

rokuroniumbromid
(Esmeron)

10 mg/ml

behov av långvarig muskelrelax intub pat

salbutamol
(Ventoline)

2 mg/ml

inhal vid obstruktivitet

sufentanil
(Sufenta)

50 µg/ml

smärtbehandling nasalt

suxameton
(Celocurin)

50 mg/ml

kortverkande muskelrelax vid RSI

tenecteplas
(Metalyse)

50 mg/10 ml

trombolys vid AMI

terbutalin
(Bricanyl)

0.5 mg/ml

astma, KOL

prematurt värkarbete

tetrakain

10 mg/ml

bedövning för sköljning kem ögonskador

tikagrelor
( Brilique )

90 mg

CBS

tranexamsyra
(Cyklokapron)

100 mg/ml

traumatisk blödning, blödningschock