Dokumentets Titel: Version: 1.1

11.1 Vårdhygieniska rutiner inom Ambulanssjukvården Dalarna

Framtaget av (förf.): Jan Giessbeck

Åke Centervärn

Dokumentkategori: Rutin

Gäller fr.o.m. – t.o.m. 2018-10-08-Tillsvidare

Ansvarig för revidering:

Jan Giessbeck, Ambulanssjuksköterska

Emelie Tåli, Ambulanssjuksköterska/ Verksamhetsutvecklare

Godkänt av:

Fredrik Forselius, Verksamhetschef

Bengt Eriksson, Ambulansöverläkare Annika Blomkvist, Hygiensjuksköterska

Reviderat: 2020-05-13


Basala hygienrutiner ska tillämpas i alla vårdsituationer för att förebygga smittspridning av såväl känd som okänd smitta. Detta dokuments innehåll utgår från SOSFS 2015:10 (M).

Basala hygienrutiner skall således följas inom Ambulanssjukvården Dalarna.


Smittvägar av betydelse för prehospital sjukvård