11.11. Diazepam

(används ej i Dalarna fn)

N05BA01

PREPARATNAMN

Ex Stesolid N

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska

STYRKA

5 mg/ml, i ampull 2 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Lugnande/sederande, ångestdämpande, muskelavslappnande, kramplösande

INDIKATIONER

Sedering av intuberad patient efter A-HLR (Nivå 3)

Akuta ångest- och orostillstånd (Nivå 4)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Långsam intravenös injektion ca 0,5 ml/min

DOSERING

Intuberad patient:

0,5-1 ml (2,5-5 mg) i.v vb

Kan upprepas en gång


Ångestdämpande:

Vuxna: 0,25 ml (=1,25 mg) i.v, kan upprepas 1 gång

OBS! Äldre (över 70 år) reducerad dos

KONTRAINDIKATIONER

Inga kliniskt relevanta

FÖRSIKTIGET

Äldre, kraftigt nedsatt allmäntillstånd

Svår lever- eller njursjukdom

Alkoholpåverkan, missbrukare

Respiratorisk insufficiens/luftvägsproblem

Myastenia gravis

BIVERKNINGAR

Andningsdepression, cirkulationssvikt

Yrsel, förvirring

Amnesi

INTERAKTIONER

Vid samtidig behandling med teofyllin minskar effekten

Alkoholpåverkan kan förstärka effekten av

Samtidig behandling med opioider ökar andnings-depressionen

ÖVERDOSERING

Symtom

Andningsdepression, blodtrycksfall

Agitation/aggressivitet, hallucinationer, muskelsvaghet

Somnolens – medvetslöshet

Behandling

Symtomatisk

Antidot: Flumazenil (Lanexat)


För ytterligare information om preparatet, se FASS