11.15. Furosemid

C03CA01

PREPARATNAMN

ex Furix, Impugan, Lasix

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska

STYRKA

10 mg/ml, i ampull 4 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Snabb dilatation av venösa kapacitanskärl, ger sänkning av fyllnadstryck i vänster kammare

Kraftig diuretisk effekt efter cirka 10 minuter med påföljande, vanligen svag, blodtryckssänkande effekt

Patienter som sedan tidigare behandlas med loopdiuretika (Furix, Furosemid, Lasix, Impugan) har ofta nedsatt effekt av en given dos

INDIKATIONER

Lungödem

Grav, akut hjärtsvikt

ADMINISTRATIONSSÄTT

Långsam intravenös injektion

DOSERING

Vuxna:

2 ml (= 20mg) i.v, kan upprepas till högst 8 ml

KONTRAINDIKATIONER

Hypotension (systoliskt blodtryck < 90 mmHg)

Hypovolemi

Leverkoma

Hypokalemi

FÖRSIKTIGET

Cirkulationssvikt

Graviditet

Prostataförstoring (tömningshinder)

BIVERKNINGAR

Hypovolemi

Elektrolytstörningar (främst hypokalemi, hyponatremi, hypokalcemi)

Illamående, kräkning

Urinretention

INTERAKTIONER

NSAID-preparat , ACE-hämmare kan minska den diuretiska effekten av furosemid

ÖVERDOSERING

Symtom

Polyuri, törst och dehydrering

Hypovolemi, blodtrycksfall. Takykardi, arytmier

Förvirring, yrsel, ev koma. Muskulär svaghet, parestesier

Behandling

Rehydrering, i första hand med infusion Ringer-acetat


För ytterligare information om preparatet, se FASS