11.31. Morfin

N02AA01

PREPARATNAMN

Morfin

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska 10 mg/ml, i ampull 1 ml

STYRKA

1 mg/ml (1 ampull spädes med 9 ml NaCl = 1mg/ml)

TERAPEUTISK EFFEKT

Kraftig analgetisk effekt inom 10 minuter,

max. effekt efter 15-30 min, effektduration 4-5 tim

Sänker myokardiets syrekonsumtion

Vasodilatation

Lätt ångestdämpande

INDIKATIONER

Svår smärta: vid hjärtinfarkt, angina pectoris, brännskador, frakturer, andra svåra smärttillstånd

Lungödem

Sedering av intuberad patient efter A-HLR

ADMINISTRATIONSSÄTT

Långsam intravenös injektion

DOSERING

Individuellt utifrån kroppsvikt, ålder, smärtans svårighetsgrad och genes

Vuxna:

2.5 ml i.v i upprepade doser var 5:e min till önskad effekt, max 20 ml

Intub/LMA A-HLR som vaknar till: 5 ml i.v var 5-10 min vb

Barn enligt tabell nedan

Vikt (kg)

Dos (ml) (0,1 mg/ml)

Tilläggsdos (ml) (0,025 mg/kg)

5

0,5

0,12

10

1,0

0,25

15

1,5

0,4

20

2,0

0,5

25

2,5

0,6

30

3,0

0,8

40

4,0

1,0

50

5,0

1,25

KONTRAINDIKATIONER

Andningsdepression

Symtomgivande hypotension systoliskt BT < 90 mmHg

Skallskada med intrakraniell tryckstegring (RLS 2-8)

Orostillstånd under alkohol - eller sömnmedelspåverkan

FÖRSIKTIGET

Misstänkt hypovolemi

Odiagnostiserade buksmärtor

Thoraxskador

Bronkialastma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Äldre patienter (> 75 år)

Narkomani

Omedelbart förestående förlossning (inom 3 timmar)

BIVERKNINGAR

Andningsdepression

Bradykardi , behandlas med atropin

Blodtrycksfall , ortostatism framför allt vid hypovolemi

Bronkkonstriktion

Illamående , kräkningar , yrsel , urinretention , klåda

INTERAKTIONER

Effekten förstärks av andra läkemedel med sederande effekt samt esketamin ( Ketanest )

ÖVERDOSERING

Symtom

Sänkt medvetandegrad, omtöckning, excitation, hallucinos

Uttalad andningsdepression. Miotiska pupiller, muntorrhet, blek, fuktig hud

Antidot se naloxon, kap. 11.32


För ytterligare information om preparatet, se FASS