11.35. Oxygen

PREPARATNAMN

Oxygen (O2 )

BEREDNINGSFORM

Medicinsk gas

STYRKA

100 %

TERAPEUTISK EFFEKT

Minskad ischemi i vävnad

INDIKATIONER

Hypoxi

Tillstånd med risk för organischemi ex.vis:

Angina pectoris, misstänkt hjärtinfarkt

Stroke

Trauma oavsett orsak, skada

Misstänkt sepsis

Dykolycka

Intoxikation med kolmonoxid, cyanid

ADMINISTRATIONSSÄTT

Inhalation via oxygenmask med reservoar, ”grimma”, mask/blåsa, utrustning för inhalationsbehandling

DOSERING

Doseras efter behov

Riktvärden oxygenkoncentration vid användning av olika hjälpmedel:

Grimma, näskateter 1- 3 l.:

Hudsonmask 6-10 l.:

Reservoarmask 12 l.:

Pocketmask 10 l.:

Mask/blåsa (reservoar) >15 l.:

24-30 %

35-50 %

80-100 %

50 %

100 %

KONTRAINDIKATIONER

Inga

FÖRSIKTIGET

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Arbete i omgivning med risk för brand eller självantändning (olja, fett)

BIVERKNINGAR

Andningsdepression, andningsstopp (vid uttalad KOL)

INTERAKTIONER

Inga

ÖVERDOSERING

Behandling

Uppmana patienten att hyperventilera, assistera andningen vb, minska oxygen till ett minimum eller avbryt tillförseln