11.4. Adrenalin 0,1 resp 1,0 mg/ml

C01CA24

PREPARATNAMN

Ex. Adrenalin

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska

STYRKA

0,1 mg/ml resp. 1 mg/ml, i ampull 10 ml resp. 1 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

β1-receptorstimulerande effekt

  • Ökar myokardiets kontraktilitet
  • Ökar hjärtats retbarhet vid asystoli och inför defibrillering

β2-receptorstimulerande effekt

  • Dilaterar bronker

α-receptorstimulerande effekt

  • Perifer vasokonstriktion, höjer BT i aorta

INDIKATIONER

Hjärtstopp

Anafylaxi

Astma, KOL

Pseudokrupp, epiglottit

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intramuskulär injektion 1:a hand vid anafylaxi, astma

Intravenös injektion alternativt intraosseöst

Inhalation vid astma, pseudokrupp.

DOSERING

Hjärtstopp

Om defibrillering ge adrenalin omedelbart före

Vuxna

0.1 mg/ml, 10 ml i.v, upprepat var 4:e minut

Barn

0.1 mg/ml i.v.

Övriga tillstånd

Vuxna:

  • 1 mg/ml: 0.3 ml i.m (Ges i lårets främre övre kvadrant) Kan upprepas efter 5-10 minuter
  • 0.1 mg/ml: 1-3 ml i.v kan upprepas efter 2-5 minuter till totalt 5 ml, se resp riktlinje
  • 1 mg/ml: 2 ml inhalation. Kan upprepas 2-3 gånger

Barn:

  • 1 mg/ml: 0.01 mg/kg i.m . Ges i lårets främre övre kvadrant. Kan upprepas efter 5-10 minuter
  • 0.1 mg/ml: 0.005 mg/kg i.v . Ges långsamt (1 ml/minut) med EKG-övervakning . Kan upprepas efter 2-5 minuter
  • 1 mg/ml: 0.05 mg/kg inhalation . Späd upp till 2 ml med NaCl. Upprepas efter 5 minuter

KONTRAINDIKATIONER

Inga

FÖRSIKTIGET

Angina pectoris

Tachycardi > 150, barn > 170

Obehandlad hyperthyreos

BIVERKNINGAR

Huvudvärk, yrsel, oro

Takykardi, palpitationer, tremor

Blekhet, kallsvett

Illamående, kräkning

INTERAKTIONER

Vid samtidig behandling med ickeselektiva β-blockerare finns risk för uttalad hypertension och bradycardi

Tricykliska antidepressiva kan orsaka en utdragen 2-3-faldig blodtrycksstegring

ÖVERDOSERING

Symtom

Blodtrycksstegring, Ventrikulära arytmier

Hjärtinsufficiens, Hjärtsvikt (se kap. 4.8)


För ytterligare information om preparatet, se FASS