11.43. Tenecteplas

B01AD11

PREPARATNAMN

Ex Metalyse

BEREDNINGSFORM

Injektionssubstans

STYRKA

10 000 enheter (50 mg) tenecteplas pulver + förfylld spruta med 10 ml vatten

Lösningsmedlet sätts till pulvret, ger injektionslösning (1000 E/ml)

TERAPEUTISK EFFEKT

Fibrinolytisk effekt genom aktivering av plasminogen till plasmin

INDIKATIONER

Trombolytisk terapi vid akut hjärtinfarkt (Nivå 3T)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intravenös injektion under ca 10 sekunder

DOSERING

Administrering av tenecteplas ( Metalyse ) föregås av två tabletter acetylsalicylsyra ( Trombyl ) 160 mg samt i.v inj 4 ml heparin 1000 E/ml i.v (= 4000 E)

Tenecteplas ( Metalyse ) i.v bolusdos enligt följande: se checklista prehospital trombolys (kap.4.2)

Spola minst 10 ml NaCl i infartskanylen före och efter inj tenecteplas ( Metalyse ) om andra läkemedel ges

< 60 kg

≥ 60 - ≤ 70 kg

≥ 70 - ≤ 80 kg

≥ 80 - ≤ 90 kg

≥ 90 kg

6 ml

7 ml

8 ml

9 ml

10 ml

KONTRAINDIKATIONER

Se checklista prehospital trombolys

FÖRSIKTIGET

Noggrann övervakning av punktionsställen

BIVERKNINGAR

Kontakta ALLTID ORDINERANDE LÄKARE vid biverkan!

Blödning från punktionsställen

Inre blödningar – mag-tarm, cerebrala

Kardiovaskulära:

Hypotension, förändrad puls och hjärtrytm, angina pectoris

Ischemi, hjärtsvikt, reinfarkt, kardiogen chock, lungödem

Hjärtstillestånd, hjärttamponad, myocardruptur, ventrombos

Lungemboli

Anafylaktisk reaktion: utslag, urtikaria, larynxödem

VID MISSTANKE OM ALLVARLIG BLÖDNING

Ge ej fortsatt trombolytisk behandling

Infusion Ringer-acetat

INTERAKTIONER

Inga kända


Anvisning för användning och hantering

Tenecteplas (Metalyse) injektionsvätska bereds genom att tillsätta hela volymen vatten för injektionsvätskor i den förfyllda sprutan i injektionsflaskan, som innehåller pulvret


För ytterligare information om preparatet, se FASS