11.44. Terbutalin

R03CC03

PREPARATNAMN

Ex Bricanyl

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska

STYRKA

0.5 mg/ml, i ampull 1ml

TERAPEUTISK EFFEKT

β2-receptorstimulerare

• bronkdilatation

• uterusrelaxation

INDIKATIONER

Prematurt värkarbete – endast på gynläkares ord

Bronkkonstriktion om patient ej orkar inhalera

ADMINISTRATIONSSÄTT

Subkutan eller intravenös injektion

DOSERING

Prematurt värkarbete : 0.3-0.5 ml s.c alt långsamt i.v – ordineras av obstetriker

Astma : 1 ml (= 0.5 mg) i.v/s.c

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot terbutalin

FÖRSIKTIGET

Svår hjärt-kärlsjukdom

Okontrollerad hypertyreos

Hypokalemi

BIVERKNINGAR

Huvudvärk

Takykardi

Tremor, kramp i händer och fötter

Rastlöshet

Klåda, hudutslag

Vid prematurt värkarbete dessutom:

Hyperglykemi / hypokalemi

Lungödemsliknande sjukdomsbild

INTERAKTIONER

β-receptorblockerare kan helt eller delvis upphäva effekten av β-receptorstimulerare

ÖVERDOSERING

Symtom

Huvudvärk, illamående, kräkning

Irritabilitet, upprymdhet, somnolens

Motorisk oro, tremor

Takykardi, arytmier

Behandling

Symtomatisk behandling på sjukhus


För ytterligare information om preparatet, se FASS