11.46. Tikagrelor

B01AC04

PREPARATNAMN

Ex Brilique

BEREDNINGSFORM

Tablett

STYRKA

90 mg

TERAPEUTISK EFFEKT

Hämmar trombocytaggregation, effekt c:a 2-4 timmar efter p.o adm

INDIKATIONER

Akut PCI

ADMINISTRATIONSSÄTT

Per os

DOSERING

Enl läkares ordination, vanligen 2 tabl.

KONTRAINDIKATIONER

Allergi mot läkemedlet

Allvarlig pågående blödning

Pågående ulcussjukdom

Tidigare genomgången intrakraniell blödning

Måttligt till svårt nedsatt leverfunktion

FÖRSIKTIGET

Ökad blödningsrisk ex.vis koagulationsrubbning, > 85 år, nedsatt njurfunktion

Tidigare GI-blödning (6 månader)

Trauma, större kir.ingrepp de senaste 30 dagarna

Annan pågående AK-behandling (ex warfarin, klopidogrel eller NOAK)

Samtidig behandling med starka CYP3A4-hämmare (se FASS, ex verapamil, flukonazol m fl)

GRAVIDITET

Tikagrelor ( Brilique ) rekommenderas inte under graviditet

BIVERKNINGAR

Dyspné, blödningar

INTERAKTIONER

Starka CYP3A4-hämmare (se FASS, ex verapamil, flukonazol, erytromycin m fl)

ÖVERDOSERING

Kan leda till blödningskomplikationer, ingen känd antidot


För ytterligare information om preparatet, se FASS