11.7. Atropin

A03BA01

PREPARATNAMN

Atropin

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska

STYRKA

0,5 mg/ml, i ampull 1 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Ökad hjärtfrekvens och hjärtminutvolym

Kramplösande på glatt muskulatur

Sekretionshämmande på saliv, bronkialsekret och magsaft

INDIKATIONER

Symtomgivande bradykardi (puls 45 med syst BT ≤ 85), VES eller svikttecken med medvetandepåverkan

Nervgasförgiftning innan tillgång på antidot

Slemsekretion i samband med anestesi

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intravenös injektion, i undantagsfall s.c

Effekt inom 1-2 min, duration upp till 5 tim

DOSERING

Vuxna: 1 ml (= 0.5 mg) i.v, kan upprepas efter 3-5 min, max 2 ml

Barn enligt tabell nedan

Vid symtomgivande bradykardi (puls ≤45 i kombination med syst BT≤85) (läkarkontakt)

Vikt (kg)

Volym (ml)

5

0,2

10

0,4

15

0,6

20

0,8

25

1,0

30

1,0

40

1,0

50

1,0

Upprepad suxameton (Celocurin) injektion:

0,01 mg/kg = 0,02 ml/kg i.v (50 kg = 1ml)

KONTRAINDIKATIONER

Inga vid symtomgivande bradycardi

BIVERKNINGAR

Ökad hjärtfrekvens

Muntorrhet, Ackommodationspares (vidgade pupiller)

Excitation, desorientering och hallucinationer (vid höga doser)

Miktionsbesvär

Biverkningarna är dosberoende

INTERAKTIONER

Inga av betydelse

ÖVERDOSERING

Fungerar inte ovan angivna doser finns ingen anledning att ge mer atropin (undantag nervgasförgiftning)

Symtom

Takykardi, takypné, feber, törst, torra slemhinnor

Motorisk oro, ev kramper, excitation, hallucinationer

Behandling

Mörker, tystnad

Vid kramper, uttalad excitation:

Ge midazolam 5 mg/ml i.n/i.m alt 1 mg/ml i.v (se kap. 5.1 resp. kap. 8.14 Generella kramper vuxen resp barn)

Symtomgivande takycardi eller urinretention behandlas på sjukhus


För ytterligare information om preparatet, se FASS