12.2. Ordination enligt GD, utökad nivå

2024-02-07

Preparat

Indikation

Ordination

Styrka

Dos

Max dos

Kontraindikation

Kommentar (kursivt)

Adrenalin

HLR

0,1 mg/ml

10 ml iv,io var 4:e min (enl. HLR algoritm, kap. 4.3)

Pseudokrupp

1 mg/ml

Enl. behandlingsriktlinje kap. 8.6, kap. 8.10

2 omgångar

Försiktighet vid takykardi

Akut astma vuxna eller barn

1 mg/ml

Enl. behandlingsriktlinje kap. 8.4, kap. 8.10

1 omgång

Anafylaxi

1 mg/ml

Enl. kap. 3.1 eller kap. 8.4

får upprepas

CAVE adrenalin iv till vaken

Näsblödning

0,1 mg/ml

Späd 1 ml Adrenalin 1 mg/ml + 9 ml NaCl och dränk in tamponaden

Caredin

Allergi

tabl 2,5 mg

Vuxna 4 st po

4 st

Barn 2-6 år 1 st,
6-12 år 2 st

2 st

Alfentanil

Procedursmärta

0,5 mg/ml
Spädes med 8 ml NaCl till 0,1 mg/ml

>14 år 0,25 -1,0 mg (titrera med doser om 0,1 mg)
3-14 år 0,05 ml/kg (=0,005 mg/kg) spädd lösning
börja med halva tänkta initialdosen och titrera sedan

Syst BT < 90, Andningsdepression etyl/sömnmedelspåverkan

Atropin

Symtomgivande bradykardi hos vuxen (< 50/min)

0,5 mg/ml

1,0 ml iv

2 doser

Central bröstsmärta

Betapred

Astma / Anafylaxi

tabl 0,5 mg

vuxna: 10 st po
barn: < 6 år 6 st po

10 st / 6 st

4 mg/ml

vuxna: 2 ml iv
barn: < 6 år 1 ml iv

1 dos

KOL

tabl 0,5 mg alt 4 mg/ml

8 tabl alt. 1 ml iv,io

1 dos

Astma

tabl 0,5 mg alt 4 mg/ml

8 tabl alt. 1 ml iv,io

1 dos

Pseudokrupp

tabl 0,5 mg

8 tabl. Po

8 st

4 mg/ml

1 ml iv,io

1,5 ml

Cordarone

Ventrikelflimmer

50 mg/ml

6 ml + ev 3 ml iv enligt HLR algoritm

9 ml

Spola med NaCl efteråt

Emla

Ytanestesi inför nålstick

medicinskt plåster, 1 timmes applikation

vuxna: 1-4 plåster

4 st

Undvik ögonkontakt, över atopiskt eksem max 30 min. applikation.

3-12 mån: 1-2 plåster

2 st

0-3 mån: 1 plåster

1 st/dygn

Furosemid

Lungödem

10 mg/ml

2 ml iv

1 mg/kg

Överkänslighet, svår lever-/njurskada

Glucagon

Hypoglykemi och medvetandesänkning

1 mg/ml

> 25 kg: 1 mg sc/im

1 dos

Feokromocytom, ge endast klar lösning

< 25 kg: 0,5 mg sc/im

Glucos

Hypoglykemi och medvetandesänkning

300 mg/ml

Initialt 20 ml , därefter doser på 10 ml
Får ej ges intraosseöst!!

1 ml/kg

Vävnadsretande vid sc inj spola med NaCl om sc.

Barn: 1 ml/kg

Glucos

Hypoglykemi pat vill/kan ej äta

50 mg/ml

100 ml/tim iv (ca 30 dr/min)

500 ml

Vävnadsretande vid sc inf. Vid hypotermi: Om möjligt varm vätska.

Hypotermi

250 ml/tim iv (ca 80 dr/min)

Ipramol

Astma / KOL

Ipratropr. 0,2 mg/ml

Salbutamol 1 mg/ml

2,5 ml

2,5 ml

Kombineras med Ventoline. Försiktighet vid hypokalemi och obehandlad hypotyreos.

Ipren

Febrila barn med allmänpåverkan > 6 mån

20 mg/ml

Enligt dosschema, kap. 11.2

20-30 mg/kg/24 h på 3 doser

Signifikant dehydrering

Överkänslighet NSAID

Ketanest

Outhärdliga smärtor, smärtsamma förflyttn. losstagningar

5 mg/ml

0,25 mg/kg iv enl doseringsschema

3 doser

Skallskada, ögonskada. Får endast ges till barn efter telefonordination

Ketanest

se ketanest iv ovan

25 mg/ml OBS STYRKAN

Intranasalt 0,5 mg/kg enl. dosschema. Kan även ges im.

2 doser

se ketanest iv ovan

Ketorolak

Kända njur- eller gallstenssmärtor

30 mg/ml

0,5-1,0 ml iv/im

1,0 ml

Smärtor som ej tid beh med diklofenak eller ketorolak.
Gravid 3:e trimestern.

Aktivt kol

suspension

Intoxikation via oralt intag, ges på vida indikationer

150 mg/ml

150 ml po.

150 ml

CAVE Intag av petroleum eller frätande ämnen

Midazolam

Generella kramper

5 mg/ml

Inranasalt 0,2 mg/kg

upprepningsdos 0,1 mg/kg

10 mg

Om kvarstående kramper kontakta läkare för ordination

1 mg/ml (2 ml 5mg/ml spädes med 8ml NaCl)

Intravenöst 0,2 mg/kg

5 mg/ml

Intramuskulärt >40 kg: 2 ml

13-40 kg eller >60 år: 1 ml

Morfin

Smärta

spätt till 1 mg/ml

2,5-5ml iv

20 ml

Syst BT < 90,

Andningsdepression, etyl/sömnmedelspåv

Barn: 0,1 mg/kg iv enl doseringschema

1 dos

Lungödem

2,5-5ml iv

10 ml

Naloxon-hydroklorid

(Misstänkt) opioidintoxikation/överdos

Spätt till 0,04 mg/ml

Vuxna: 1 - 10 ml iv

10 ml

För att återfå adekvat andning, titrera i doser på 1ml. Ges med 1 ml spruta till barn.

0,4 mg/ml

Vuxna: 1 ml im

1 ml

Barn: 0,01 mg/kg iv,

0,01 mg/kg

Intranasalt en. Dosschema 0,01 mg/kg

upprepas efter behov

Nacl

Spolning av ögon, brännskador

9 mg/ml

Spolning

Symtomatisk behandling

Natrium-tiosulfat

Cirkulation/medv.-påverkan i samband med inh. Brandrök

150 mg/ml

100 ml iv,io, under 10 min.

Barn; se dosschema

100 ml

Kraftig medvetande-påverkan skall föreligga

Nitrolingual

Bröstsmärta

Lungödem

0,4 mg/dos

1 dos

4 doser

Syst BT < 90, potenshöjande läkemedel senaste 2 dygnen

Ondan-setron

Illamående

2 mg/ml

2 ml iv

2 ml

mot illamående inducerat av opioid eller åksjuka till pat. > 40 kg

Paracetamol

Feberkramp

125/250/500 mg supp/tabl.

20-25 mg/kg enl doseringschema

1 dos

Försiktighet vid leversjd

Smärta

125/250/500 mg supp/tabl.

20-25 mg/kg enl doseringschema

1 dos

Feber med allmänpåverkan

125/250/500 mg supp/tabl.

20-25 mg/kg enl doseringschema

1 dos

Paracetamol iv

Smärta eller feber med allmänpåverkan

10 mg/ml

100 ml iv långsamt till vuxna och barn >50 kg

100 ml

Misstänkt sepsis med cirkulatorisk påverkan.

Risk för blodtrycksfall ges långsamt >15 min.
Försiktighet vid leversjukdom.
Tablett i första hand.

Pulmicort

Inhalation av skadliga ämnen

400 µg/dos

se kap. 3.6, 10 spraydoser

10 doser

Tänk på ev cyanidpåverkan och specifik antidot

Rapydan

Ytanestesi inför nålstick

70 mg/70 mg

Medicinskt plåster

½ timmes applikation

Endast till patienter inför PCI. Placera på hö handled

Ringer-acetat

Hypovolemi, hyperglykemi

Isoton

1000-2000 ml iv, till ett systoliskt blodtryck på 90 mmHg

2000 ml

Lungödem, försiktighet vid hjärt- och njursvikt

Solu-Cortef

Mb Addison kris

100 mg/ml

100 mg

100 mg

Ges till pat med känd Mb Addison vid svår sjukdom

Statraxen

Missstänkt svår inre blödning

100 mg/ml

10 ml iv, max 1 ml/min

10 ml

Patienten skall uppvisa begynnande chocktecken

Sufenta

Smärta alt till Morfin

50 µg/ml

Intranasalt 0,5-0,7 µg/kg enl dosschema

2 doser

Syst BT < 90, andningsdepression, etyl/sömnmedelspåv

Syrgas

Enligt beh. Princip.

ex. astma, KOL, trauma, bröstsmärta

32-90 %

1,5 - 3 l/min på grimma el. kat.

10 - 12 l/min via reservoarmask

Acceptera SpO2 88-92 % hos patient med KOL

Tetrakain

Vid svåra ögonsmärtor, t.ex. för att möjliggöra ögonspolning

10 mg/ml

1-2 dr

2 doser

Pat skall tas med till läkare

Ventoline

Astma / KOL

2 mg/ml

1x2.5 ml (m. Hudsonmunstycke 8 l/min)

1 inhalation

Försiktighet vid hypokalemi och obehandlad hypotyreos

Barn: flöda 5+5 min med ca 15 min. paus.

1 omgång

Munstycke till större barn: Hela dosen

1 omgång

Anafylaxi, brännskada, kemisk retning

2 mg/ml

2x2.5 ml (m. Hudsonmunstycke 8 l/min)

2 inhalationer

Barn: 5+5 min med ca 15 min. paus.

1 omgång

Munstycke till större barn: Hela dosen

1 omgång

Xylocain

Inför inj intraosseöst

10 mg/ml

4 ml (barn 0,5 mg/kg se dosschema)

6 ml

Andreas Westergren

Medicinskt ansvarig läkare

Dokumentet giltigt fr.o.m. ovanstående datum t.v.

Ordination enligt generella direktiv, utökad nivå, Ambulanssjukvården Dalarna 2024-2027