14.1. Uppdateringar

2022-11-01. Uppdatering: Preparathandbok borttagen.

2022-08-04. Nytt avsnitt: Actilys i ambulans, under fliken Läkemedel.

2022-05-05. Uppdatering av Vårdhygieniska rutiner.

2022-04-25. Uppdatering avsnitt Inhalation av skadliga ämnen, vuxen och barn: Korrigerad dos för Terbutalin (Bricanyl Turbuhaler).

2022-02-28. Uppdatering: Uppdaterade flödesscheman för A-HLR barn & vuxen samt Luftvägsstopp. Barn > Cirkulatorisk svikt - uppdaterade volymer Ringer-Acetat.

2022-02-22. Uppdatering: Inhalation Skadliga ämnen, Barn & Vuxen - Stycket "Vid hosta/luftvägssymtom" uppdaterat.

2022-01-10. Uppdatering: Neonatal HLR - ny version.

2021-06-18. Uppdaterad vårdrutin Covid-19.

2021-05-04. Uppdatering: Stroke/TIA - nya nationella riktlinjer.

2020-12-07. Uppdatering: BARN Riktlinjer - Andning - Obstruktiva Besvär. Förtydligande gällande barn upp till/över 1 år.

2020-11-23. Uppdatering: Vårdhygieniska rutiner - uppdaterad version.

2020-10-28. Uppdatering: Rädda Hjärnan & Hjärnvägen ersatta med AKUT STROKE - Prehospital Checklista under meny Övrigt/Checklistor.

2020-10-28. Uppdatering: Läkemedel - Generella direktiv - Basal och Utökad nivå. Uppdaterade versioner.

2020-10-08. Uppdaterad vårdrutin Covid-19.

2020-09-24. Uppdatering: Vuxen - Cirkulation - Bröstsmärta CBS: Tabl ASA 75 mg flyttad till rubriken INFÖR PCI.

2020-06-29. Uppdatering: Läkemedel - Generella direktiv - Basal och Utökad nivå. Namnbyte av Aerius till Caredin.

2020-04-17. Uppdatering: Av dokument under "Övrigt". 1.11 Vårdhygieniska rutiner. Ny version 1.1 2020-05-13

2020-03-09. Uppdatering: Läkemedel-Generella direktiv-Basal och Utökad nivå. Alfentanil, 2 ml spädes med ......

2020-02-27. Uppdatering: Barn - Andning - Allergi/Anafylaxi. Vid utebliven effekt eller progress ( 3 i.m. injektioner) ......

2020-01-27. Uppdatering: Vuxen - Trauma - Immobiliseringsalgoritm.

2019-09-02. Uppdatering: Namnbyte läkemedel. Cyklokapron byts till Statraxen. Furix byts till Furosemid. Rapifen byts till Alfentanil.

2019-06-18. Uppdatering: Intranasal adm.- Kramper Midazolam, tabell behandling. Läkemedel - Dostabell, ändring Sufenta och ny Midazolam. Läkemedel-Generella direktiv-Basal.

2019-05-02. Uppdatering: Rädda hjärnan och Hjärnvägen direktinläggning.

2019-02-26. Intranasal adm. under Kramper - midazolam, text borttagen för ej aktuell läkemedel. Läkemedel, nytt "Rapifen" i Generella Direktiv (både basal och utökad nivå).

2018-09-17. VUXEN Riktlinjer, Medvetande, 5.1.Generella kramper, Behandling, Specifik.

2018-09-17. BARN Riktlinjer, Andning, 8.10.Obstruktiva besvär, Behandling.

2018-09-17. VUXEN Riktlinjer, Andning, 3.1.Allergi/anafylaxi, 2. Anafylaxi.

2018-05-31. Läkemedel-Generella direktiv-Basal och Utökad nivå. Aerius maxdos ändrad för vuxna och barn.