2.1. Prehospital undersökning och behandling, vuxen

Inledning

För att snabbt och säkert kunna bedöma vilka åtgärder eller behandlingar en patients tillstånd kräver ska man tillägna sig en undersökningsrutin som alltid följs.

 • Tänk på egen säkerhet
 • Bedöm smittrisk
 • Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart

Initial bedömning

Bedömning

Omedelbara åtgärder

A – Luftväg (Airway)

Fri

Ofri

 • snarkande
 • gurglande
 • stridor

Blockerad

 • främmande kropp
 • Stabilisera halsrygg vid misstanke om trauma
 • Säkerställ fri luftväg
 • käklyft
 • mun-svalgtub/näskantarell
 • rensugning
 • åtgärder främmande kropp

B – Andning (Breathing)

Ingen andning

Spontanandning

 • Andningsfrekvens (uppskatta)
 • Andningsdjup
 • Saturation
 • Andningsljud bilateralt
 • Ansträngd andning
 • hjälpmuskulatur?
 • näsvingespel?
 • interkostala indragningar?
 • Cyanos
 • Vid apné – överväg hjärtstopp
 • Oxygen
 • Assisterad andning
 • Överväg larynxmask på patient med upphävda svalgreflexer

C - Cirkulation (Circulation)

 • Yttre blödning?
 • Puls
 • frekvens (uppskatta)
 • kvalitet/lokalisation
 • regelbundenhet
 • Hud
 • färg
 • torr/fuktig
 • varm/kall
 • Stoppa yttre blödningar
 • Planläge
 • Oxygen

D – Neurologi (Disability)

 • Mentalt status (värdera)
 • vakenhetsgrad
 • pupillreaktion
 • Extremitetsrörlighet
 • Smärta
 • Oxygen

E – Exponera/skydda (Exposure/environment)

Översiktlig helkroppsundersökning

 • Undvik nedkylning

Beslut:

 • Stabil, potentiellt instabil, instabil?
 • Behandla på plats/omedelbar avtransport?

Sekundär bedömning

Anamnes

Gå systematiskt igenom patientens sjukhistoria enligt följande mall:

S

(Signs and symptoms) Huvudsakligt besvär?

För traumapatient beskrivs skadehändelse/-mekanism.

O

(Onset) Debut - hur började besvären?

P

(Provocation/palliation) Vad förvärrar? Vad lindrar?

Q

(Quality) Hur beskriver patienten besvärets karaktär?

R

(Radiation/Region) Lokalisation/utstrålning?

S

(Severity) Svårighetsgrad? VAS?

T

(Time) Tid/varaktighet

A

(Allergies) Allergier mot läkemedel och/eller födoämnen?

M

(Medication) Medicinering, har läkemedlen tagits?

P

(Past medical history) Graviditet? Tidigare sjukdomar? Blodsmitta?

L

(Last oral intake) Ätit? Druckit? Vad och när? Elimination?

E

(Events preceding) Vad föregick insjuknandet?

Undersökning

Helkroppsundersökning

 • Traumapatient:
 • Medvetslös patient:
 • Patient som ej kan kommunicera:

Undersök noggrant huvud – tå.

Vid tydliga frakturtecken tas distalstatus före och efter varje manipulation med patienten.

Riktad undersökning

 • Övriga patienter:

Med ledning av anamnesen, riktad undersökning, i första hand till de organsystem som misstänks vara involverade.

 • Vid smärta

Utför alltid smärtskattning (VAS-skattning).

Vitalparametrar/-status

Följande dokumenteras på alla patienter:

Andningsfrekvens (AF)/ -ljud

Auskultation lungor

Saturation

Ange – med och utan O2

Pulsfrekvens (PF), rytm och pulskvalité

Blodtryck

Systoliskt/diastoliskt

Vakenhetsgrad

AVPU/GCS/RLS-85

Temperatur

P-glukos

Alla medvetandepåverkade samt diabetiker

Basal behandling – vuxen

Basala behandlingsmål

Basal övervakning