3.1. Allergi/Anafylaxi

vuxen

A01

Orsak

Läkemedel (ASA/NSAID, PC)

Röntgenkontrastmedel

Ormbett

Opioider

Naturgummilatex

Bi- getingstick

Födoämnen

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

Utslag, klåda, andningsbesvär, svullnad i halsen/ansiktet, illamående, kräkning, diarré, yrsel, fler symtom beskrivs nedan

O

Hur?

P

Q

R

Lokalisation, utbredning. Generell reaktion?

S

Allergisk reaktion utan anafylaxi.

T

Snabb symtomutveckling - större risk för svår reaktion

A

Känd allergi?

M

Medicinering?

P

Känd astma?

L

Åt/drack senast? Vad/när?

E

Vad föregick insjuknandet? Utlösande orsak?

Undersökning

Vital-parametrar/status

Basal

EKG-övervakning

Riktad

Utbredd urtikaria? Svullnad mun o svalg? Ödem? Auskultation – obstruktivitet? Buk-/bröstsmärtor? Hypotoni? Cyanos? Hypoxi? Medvetslöshet?

Indikationer för behandling

Adrenalin ges på liberala indikationer vid misstänkt anafylaxi.

Allergisk reaktion utan anafylaxi (lokal)

Ögon och näsa: Ögonrodnad med klåda. Rinit med klåda, nästäppa, nysningar.

Hud: Klåda, flush, lindrig urtikaria.

Anafylaxi är en akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem och är potentiellt livshotande (symtom från luftvägar, cirkulation och/eller kraftig allmänpåverkan krävs).

Hud: Klåda, flush, urtikaria, angioödem.

Mun och svalg: Klåda, svullnad, sväljningsbesvär.

Mage/tarm: Buksmärta, kräkningar, diarré. Urin- och/eller faecesavgång.

Luftvägar: Heshet, skällhosta, obstruktivitet. Hypoxi, cyanos, bronkobstruktion, andningsstopp.

Hjärta-kärl: Hypotoni, takykardi, bradykardi, arytmi, hjärtstopp.

Allmänna symtom: Trötthet, rastlöshet, oro, svimningskänsla, katastrofkänsla, förvirring, medvetslöshet.

Behandling

Basal Enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Specifik

  1. Allergisk reaktion utan anafylaxi
  1. Anafylaxi

Inj adrenalin 1 mg/ml i.m. 0,3 ml (på lårets främre övre kvadrant) Kan upprepas efter 5 min.

3. Vid utebliven effekt (cirkulations-/respirationssvikt, medvetandeförlust)

Ges långsamt 1 ml/minut med EKG övervakning. Kan upprepas efter 2-5 minuter(upprepade doser i det lägre intervallet är att föredra)

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Alla patienter med anafylaxi SKALL transporteras till sjukhus för observation. Detta gäller även patienter som erhållit adrenalin innan ambulansens ankomst.

//