3.2. Astma /KOL

vuxen

A02

Orsak

Spontan försämring av grundsjukdom

Luftvägsinfektion

Underbehandling/”medicinslarv”

Anafylaktisk reaktion, kap. 3.1

Inhalation av skadliga ämnen, inkl luftförorening, kap. 3.6

Vänsterhjärtsvikt

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

Dyspné, samtalsdyspné, pat vill sitta, ökad hosta o upphostningar, förlängt expirium, pipande/väsande andning, försvagade andningsljud

O

Plötslig debut? Successiv försämring av grundsjukdom?

P

Sittande ställning, utandning mot delvis slutna läppar

Q

Lufthunger

R

S

Lindriga/Svåra/Livshotande besvär

T

Hur länge? (timmar/dagar)

A

Känd överkänslighet/allergi?

M

Aktuella mediciner? Tagit mediciner? Effekt? Syrgas i hemmet?

P

Känd astma/KOL?

L

E

Pågående infektion? Duration?

Undersökning

Vital-parametrar

/status

Basal

Riktad

Försök bedöma allvarlighetsgraden, t ex används accessoriska andningsmuskler? OBS! ”Silent chest” (tyst astma är ett mycket allvarligt tillstånd.

Indikationer för behandling

Patientens subjektivt upplevda besvär och personalens bedömda objektiva besvär.

Behandling

Basal Enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Specifik

alt. inj. betametason 4 mg/ml, 1 ml (4 mg) i.v.

Övervakning

Mål för behandling

//