3.3. Epiglottit

vuxen

A03

Orsak

Bakteriell infektion

Heamophilus Influenzae

ÖLI

Initial bedömning

ABCDE

Sällan livshotande hos vuxna.

Var dock liberal med att kontakta högre medicinsk kompetens.

Riktad anamnes

S

Tilltagande sväljningssvårigheter, grötigt tal, feber, halsont, inspiratorisk stridor, dregling, vägrar ligga ner.

O

Halsont med successiv utveckling av andningsbesvär

P

Vill sitta upprätt, framåtlutad

Q

Svullnad i hals försvårar tal, sväljning och andning

R

Lokaliserat till halsen

S

Bedöm grad av luftvägspåverkan

T

Akut tilltagande besvär

A

M

P

L

E

Undersökning

Vital-parametrar /status

Basal

Riktad

Visuell inspektion av svalg. Stoppa aldrig något i patientens mun – risk för laryngospasm! Inspiratoriskt stridor

Indikationer för behandling

Misstanke om epiglottit

Behandling

Basal Enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Specifik

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”

Snabb transport till sjukhus, förvarna i god tid.

//