4.12. Intracardiell defibrillator - ICD

Ö06

Bakgrund

ICD: Implanterad defibrillator (Implantable Cardioverter Defibrillator) är en successivt vanligare behandling för patienter med kända allvarliga ventrikulära arytmier eller hög risk för sådana. Patienterna är i allmänhet hjärtsjuka med nedsatt hjärtfunktion och arytmier. I Dalarna finns fn (2014) ca 250 patienter med ICD. Vanligaste ICD-relaterade orsak till kontakt med 112/ambulans är ICD-chock och akuta hjärtsymtom.

ICD-funktioner:

Bryta ventrikulära takyarytmier med overdrive pace eller defibrilleringschock 30 – 40 J.

Pacemakerfunktioner

Ofarligt att utföra HLR på patient som får ICD-chock (er)

Avaktivera ICD:

Placera magnet (minst stark kylskåpsmagnet) över ICD:n. Detta avaktiverar ICD-terapierna (overdrive pace och chock) men påverkar inte ICD:ns pacemakerfunktion


Initial bedömning

ABCDE – beakta risk för allvarlig arytmi och akut hjärtinfarkt

Riktad anamnes

S

Svimning, Yrsel/cirkulationsstillestånd, Hjärtrusning, Avkänd elchock, Akuta hjärtsymtom - Arytmi, bröstsmärta, akut andnöd

O

Plötslig eller successiv debut?

P

Q

Arytmikänsla? Tryck/Central bröstsmärta? Kännbara el-chocker?

R

Armar, hals, käke, rygg, buk.

S

T

Hur länge har patienten haft symtomen?

A

Allergier?

M

Medicinering, blodtryck, angina, antikoagulantia, ICD?

P

Hjärt – lung- mag-tarmsjukdom, arytmier.

L

Senaste måltid eller dryck?

E

Vad föregick insjuknandet? Yrsel, hjärtklappning?

Undersökning

Vital-parametrar /status

Basal

Riktad

EKG (sänd), pulsar och BT i båda armar, palpabel ICD

Indikationer för behandling - symtomstyrt

Behandling

Överväg att låta patienten stanna hemma och kontakta hjärtmottagningen i Falun dagtid. Tel 023-492500.

Orsak: Adekvat ICD-chock

Åtgärd: Inaktivera inte ICD:n

HLR om motiverat, defibrillera inte med extern defibrillatorn om
ICD:n är aktiv.

Utvärdera åter patienten: pågående infarkt? Upprepade
ventrikulära arytmier?

Transport: Prio1 till Falun akutmott/avd 27/coronarlab enligt beslut av
primärjour/kardiologbakjour

Medicinsk behandling under transport i samråd med primärjour
Falun

Orsaker: Upprepad arytmi som skall leda till chock men inte ger
medvetandeförlust

Inadekvat chock orsakad av annan arytmi t.ex. förmaksflimmer eller
tekniskt fel i ICD:n

Åtgärd: Inaktivera ICD:n med magnet.

Uppkoppling på extern defibrillator/telemetri

Kontakt primärjour Falun

Transport: Akutmott Falun / avd 27 / ev annan akutmottagning efter beslut av
medicin primärjour Falun / kardiologbakjour