4.8. Hjärtsvikt/lungödem - vänsterkammarsvikt

vuxen

C04

Orsak

Ischemisk hjärtsjukdom

Peri-/myokardit, tamponad

Akut koronart syndrom

Takyarytmi (VT, FF, SVT m fl)

Klaffsjukdom

Lungemboli

Kardiomyopati

Hjärtkontusion

Intoxikation

Bradyarytmi (AV-block, sinus-bradykardi)

Försämring av kronisk hjärtsvikt

Initial bedömning

ABCDE

Hjärtsvikt med samtidig CBS = livshot.

Andnöd i vila = allvarligt tecken.

Riktad anamnes

S

Andnöd, CBS, Hjärtklappning, oro/obehag, blek, kallsvett, illamående, syncope

O

Akut. Försämring av kronisk svikt?

P

Ansträngningsutlöst?

Q

R

S

Nedsatt prestationsförmåga. Cerebral påverkan? Lungödem?

T

Förändring över tid – bättre/sämre?

A

M

Blodtrycks-, koagulations-, hjärtläkemedel, diuretika, Levaxin

P

Hjärtsjukdom, hjärtopererad, pacemaker, lungsjukdom, njursjukdom, cancersjukdom, trombos

L

E

Stillasittande längre tid ex.resa, alkohol, droger?

Undersökning

Vital-parametrar

/status

Basal

Smärtskattning enl VAS/NRS

Riktad

SÄND EKG. Halsvenstas, perifera ödem? Rassel vid auskultation? Pulsdeficit?

Indikationer för behandling

Behandla endast nytillkomna respirations- och cirkulationssymtom.

Behandling – vid nytillkomna symtom.

Basal Enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Specifik

Mål för behandling (utöver basala)

Övervakning -Basal -EKG kontinuerligt.