5.4. Intoxikation

vuxen

M04

Orsak

Intag av eller exponering för potentiellt skadliga ämnen

  • Läkemedel
  • Centralstimulantia
  • Alkoholer
  • Svamp
  • Lösningsmedel
  • Gas (Vid exposition för kolmonoxid och cyanid, kap. 3.6)

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

Påverkan av vitala funktioner i varierande grad. T ex andningsbesvär, cirkulationspåverkan, medvetandepåverkan, kramper, hudskador, kräkningar, buksmärta, arytmier, mm.

O

Urakut till långsamt insättande symtom. Vad misstänker man för orsak/ämne? Mängd?

P

Q

R

S

Obetydliga till uttalade besvär.

T

När inträffade intoxikationen och var, och hur har symtomen utvecklats.

A

M

Psykofarmaka, analgetika?

P

Känt missbruk, psykiatrisk sjukdom,

L

Har patienten kräkts? (tablettrester etc.)

E

Vad föregick intoxikationen? Exposition i slutet utrymme?

Undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

Tänk på egen säkerhet! Tänk på att pulsoximeter kan ge falskt höga värden vid CO-förgiftning!

Riktad

Inspektion av hud och slemhinnor. Pupiller!

12-avl EKG vid intox av hjärtfarmaka

Indikationer för behandling

Symtomatisk behandling vid påverkade vitalparametrar, enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Behandling

Basal

Specifik

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1