5.8. Syncope

kortvarig medvetslöshet 20-30 s.

vuxen

M08

Orsak

Kardiell:

arytmi

Neurocirkulatorisk:

vasovagal, psykogen, smärta

Ortostatisk:

långvarigt stående, dehydrering, läkemedel, värme

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

Övergående medvetandeförlust

O

Plötsligt? Förkänning (hjärtklappning/bradykardi, illamående, kallsvettighet, yrsel)?

P

Symtom vid plötslig lägesförändring? Normaliseras vid liggande

Q

Amnesi?

R

S

T

Duration? Symtomen gått i fullständig regress?

A

M

Kärlvidgande, diuretika, psykofarmaka? Nyinsatt?

P

Stress? Trauma? Hjärtkärlsjukdom? Smärta? Infektion?

L

E

Undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

P-glukos

Riktad

Neurologisk undersökning

12-avl EKG vid påverkade vitalparametrar och/eller misstanke om kardiell orsak

Sekundära skador till följd av syncopen?

Indikationer för behandling

Beakta särskilt kardiell orsak och nyinsatta läkemedel.

Var frikostig med att sända EKG för läkarbedömning.

Behandling

Basal

Specifik

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1