7.1. Trauma allmänt

vuxen

T01

Primär bedömning

ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

Oxygen 10-15 l/min tillförs initialt till alla traumapatienter.

Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.

Om kritiskt skadad är målet att avtransport ska ske inom 10 minuter och vidare undersökning/behandling sker under färd. Tillkalla vb högre medicinsk kompetens

Livshotande tillstånd

Omedelbara åtgärder vb

A – Luftväg (Airway)

Ofri/otillräcklig

 • snarkande biljud
 • gurglande
 • stridor

Blockerad

 • främmande kropp

Stabilisera halsrygg

Säkerställ fri luftväg

 • käklyft
 • rensugning
 • svalgtub/näskantarell

Överväg larynxmask/intubation

 • Åtgärder främmande kropp

B – Andning (Breathing)

Ingen andning eller AF<10/min

Ytlig, otillräcklig andning

Cyanos

Ansträngd andning, ensidigt nedsatt andningsljud med halsvenstas, cirkulationskollaps

 • Assistera andningen v.b
 • Oxygen 10-15 l/min
 • Ev nåldekompression av övertryckspneumothorax enl lokal rutin

C - Cirkulation (Circulation)

Tecken på cirkulatorisk påverkan:

Snabb, tunn puls,

Blek, kall, fuktig hud.

 • Vid stark misstanke om inre blödning, ge Inj. Tranexamsyra, TXA, 100 mg/ml, 10 ml (1g)

max 1 ml/min.

OBS! får ej fördröja avtransport, ges med fördel under trp.

 • Oxygen 10-15 l/min
 • Stoppa yttre blödningar
 • Överväg vätsketerapi

D – Neurologi (Disability)

Medvetandepåverkan

 • Oxygen 10-15 l/min
 • Säkerställ normoventilation
 • Behandla cirkulationssvikt

E – Exponera/skydda (Exposure/environment)

Översiktlig helkroppsundersökning

 • Undvik nedkylning

Bestäm kritisk eller icke kritisk patient.

Formulera handlingsplan.

Sekundär bedömning Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats

Helkroppsundersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

P-glukos vid medvetandepåverkan

Anamnes

S

Beskriv skadehändelse noggrant

A

M

Särskilt β-blockare, antikoagulantia

P

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen?

Basal behandling – (se ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1).

Specifik behandling

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Om medvetandesänkt syst BT≥100, annars syst BT 80-90 (vuxen).