7.17. Thoraxskada

vuxen

T14

Primär bedömning

ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.

Allvarlig thoraxskada kan vara associerad med bukskada och spinal skada. Thorax rymmer stor blodvolym, varför tecken på hypovolem chock kan förekomma utan andningspåverkan vid hemothorax.

Uttalad dyspné misstänkt pneumo-/hemothorax, öppen thoraxskada, flail chest, multipla revbensfrakturer utgör kriterier för kritiskt skadad patient - avtransport inom 10 minuter och behandla under färd.

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats (se Trauma allmänt, kap. 7.1).

Helkroppsundersökning

Riktad undersökning

Observera ev. asymmetriska andningsrörelser, kontusioner/sår.

Palpera efter instabilitet, frakturer, subkutant emfysem.

Halsvenstas? Paradoxal puls?

Bedöm andningsdjup och frekvens, auskultera efter ev. sidoskillnad i andningsljud

P-Glukos vid medvetandepåverkan.

Vital-

parametrar

/status

Basal

P-glukos vid medvetandepåverkan

S

Beskriv skadehändelse

A

M

Särskilt β-blockare, antikoagulantia.

P

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen?

Indikationer för behandling

Behandling

Basal

Smärtbehandling enligt ”Smärtbehandling allmänt vuxen”, kap. 2.2

Specifik

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Vid misstanke om pågående inre blödning: målblodtryck syst BT 80-90.