8.1. Prehospital undersökning och behandling barn

Inledning

För att snabbt och säkert kunna bedöma vilka åtgärder eller behandlingar en patients tillstånd kräver ska man tillägna sig en undersökningsrutin som alltid följs.

Primär bedömning

Bedömning

Omedelbara åtgärder

A – Luftväg (Airway)

Fri

Ofri

 • grymtande (”grunting”)
 • stridor (inspir./exspir.)
 • gurglande
 • snarkande

Blockerad

 • främmande kropp
 • Stabilisera halsrygg vid misstanke om trauma
 • Säkerställ fri luftväg
 • käklyft
 • mun-svalgtub/näskantarell
 • rensugning
 • åtgärder främmande kropp

B – Andning (Breathing)

Ingen andning

Spontanandning

Näsandning normal < 6 månaders ålder

 • Andningsfrekvens (uppskatta)
 • Andningsdjup
 • Saturation
 • Andningsljud bilateralt
  Ansträngd andning
 • näsvingespel?
 • interkostala indragningar?
 • Bobbing?
  (huvudet rör sig upp och ned med andningen)
 • ”Silent chest”

- Cyanos (ses sent hos barn)

 • Vid apné – överväg i första hand ofri luftväg/ främmande kropp, i andra hand hjärtstopp
 • Oxygen
 • Assisterad andning
 • Överväg larynxmask/ intubation på patient med upphävda svalgreflexer som ej går att ventilera

C - Cirkulation (Circulation)

 • Yttre blödning?
 • Puls
 • frekvens (uppskatta)
 • kvalitet/lokalisation
  (kom ihåg brachialis)
 • regelbundenhet
 • Hud
 • färg
 • torr/fuktig
 • varm/kall
 • kapillär återfyllnad
 • Stoppa yttre blödningar
 • Planläge
  (kudde under skuldra på de minsta barnen)
 • Oxygen

Ålder

Hjärtfrekvens

<1

110-160/min

1-2

100-150/min

2-5

95-140/min

5-12

80-120/min

>12

60-100/min

D – Neurologi (Disability)

 • Neurologisk värdering
 • vakenhetsgrad/ medvetandegrad
 • pupillreaktion
 • följerörelser med ögonen
 • Rörlighet
 • Spontanrörlighet
  (nacke, extremiteter)
 • muskeltonus
 • Smärta
 • Oxygen

E – Exponera/skydda (Exposure/environment)

Översiktlig helkroppsundersökning

 • Undvik nedkylning

Beslut:

 • Bestäm kritisk eller icke kritisk patient!
 • Formulera handlingsplan. Behandla på plats/omedelbar avtransport?

Sekundärbedömning

Riktad anamnes

Gå systematiskt igenom patientens sjukhistoria enligt följande mall:

S

(Signs and symptoms) Huvudsakliga besvär?
För traumapatient beskrivs även skadehändelse/-mekanism!

O

(Onset) Debut – hur och i vilken situation (när)?

P

(Provocation/Palliation) Vad förvärrar? Vad lindrar?

Q

(Quality) Hur beskriver patienten besvärets karaktär?

R

(Radiation/Region) Utstrålning/lokalisation?

S

(Severity) Svårighetsgrad? VAS? Avledbarhet?

T

(Time) Tid/Varaktighet?

A

(Allergies) Allergier mot läkemedel och/eller födoämnen?

M

(Medication) Medicinering, regelbunden/vid behov?
Har läkemedlen tagits nu?

P

(Past medical history) Tidigare sjukdomar? Blodsmitta?

L

(Last oral intake) Ätit, druckit? Vad och när? Aptit? Elimination?

E

(Events preceding illness) Vad föregick insjuknandet?

Undersökning

Helkroppsundersökning

 • Traumapatient:
 • Medvetslös pat.:
 • Patient som ej kan kommunicera:

Undersök noggrant huvud – tå.

Vid tydliga frakturtecken tas distalstatus före och efter varje manipulation med patienten

Riktad undersökning

 • Övriga patienter:

Med ledning av anamnesen, riktad undersökning, i första hand till de organsystem som misstänks vara involverade?

 • Vid smärta:

Utför alltid smärtskattning

Vital-parametrar/status

Följande dokumenteras på alla patienter

A
B

Luftväg Andning

Andningsfrekvens (AF) & -ljud, auskultation. Saturation – med och utan O 2

C

Cirkulation

Pulsfrekvens (PF), rytm, kapillär återfyllnad.
Blodtryck – systoliskt och diastoliskt.

D

Vakenhet
Temperatur
P-glukos

Vakenhetsgrad RLS-85/GCS/AVPU
Ange mätmetod!
Alla medvetandepåverkade samt diabetiker.

Behandling – Var noga med att alltid dokumentera effekten.

Basal

Mål för basal behandling

Övervakning