8.10. Obstruktiva besvär

barn

P06

Orsak

Allergi/anafylaxi, kap. 8.4

Främmande kropp, kap. 8.7

Luftvägsinfektion

Spontan försämring av grundsjukdom

Underbehandling/ ”medicinslarv

Inandning av ”retande” gas, kap. 8.9

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

Dyspné, samtalsdyspné, patienten vill sitta, ökad hosta, slem, förlängt expirium, pipande/väsande andning, försvagade andningsljud, indragningar i jugulum

O

Plötslig debut? Försämring av befintliga besvär?

P

Sittande ställning, utandning mot delvis slutna läppar

Q

Lufthunger

R

S

Lindriga/svåra/livshotande symtom

T

Timmar/dagar

A

M

Tagit sina mediciner? Effekt?

P

Känd astma?

L

E

Pågående infektion?

Undersökning

Vital-

Parameter /status

Basal

  • EKG (övervakning)

Riktad

Försök bedöma allvarlighetsgraden, ex. används accessorisk andning? Indragningar? Head bobbing?

Indikation för behandling

Patientens subjektiva fynd och personalens objektiva fynd.

OBS! Silent chest Tyst astma är ett mycket allvarligt tillstånd.

Behandling

Basal

Specifik

Barn upp till 1 år:

Barn över 1 år:

Vid otillräcklig effekt av salbutamol ge:

Vid otillräcklig effekt/svårt astmaanfall, ge även:

Vid utebliven förbättring/livshotande tillstånd:

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

≥50

Volym (ml)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Övervakning

Mål för behandling SaO2 >93%