8.18. Trauma allmänt

Barn

P41

Primär bedömning

ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.Oxygen 10-15l/min. tillförs initialt till alla traumapatienter.

Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.

Trubbigt våld på barn ger större träffyta relaterat till kroppsvolym vilket lättare ger multipla skador.

Om kritiskt skadad är målet att avtransport ska ske inom 10 minuter och vidare undersökning/behandling sker under färd. Tillkalla vb högre medicinsk kompetens

Livshotande tillstånd

Omedelbara åtgärder vb

A – Luftväg (Airway)

Ofri/otillräcklig

 • snarkande biljud
 • surglande
 • stridor

Blockerad

 • främmande kropp

Stabilisera halsrygg

Säkerställ fri luftväg

 • käklyft
 • rensugning
 • svalgtub/näskantarell
 • Överväg: larynxmask/intubation
 • Åtgärder främmande kropp

B – Andning (Breathing)

Ingen andning eller låg AF. (åldersrelaterat)

Ytlig otillräcklig andning

Cyanos

Ansträngd andning, ensidigt nedsatt andningsljud med halsvenstas, cirkulationskollaps

 • Assistera andningen
 • Oxygen 10-15 l/min
 • Ev nåldekompression av övertryckspneumothorax

C - Cirkulation (Circulation)

Tecken på cirkulatorisk påverkan:

Snabb (åldersrelaterat), tunn puls,

Blek, kall, fuktig hud.

 • Oxygen 10-15 l/min
 • Stoppa yttre blödningar
 • Överväg vätsketerapi

D – Neurologi (Disability)

Medvetandepåverkan

 • Oxygen 10-15 l/min
 • Säkerställ normoventilation
 • Behandla cirkulationssvikt

E – Exponering - (Exposure/environment

Översiktlig helkroppsundersökning

Undvik nedkylning

Bestäm kritisk eller icke kritisk patient.

Formulera handlingsplan.

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och stabiliserats.

Undersökning

Helkroppsundersökning

 • Medvetslös patient
 • Patient som ej kan kommunicera

Undersök noggrant huvud – tå.

Vid tydliga frakturtecken tas distalstatus före och efter varje manipulation med patienten

Riktad undersökning

 • Övriga patienter

Med ledning av anamnesen

 • Vid smärta

Alltid smärtskattning

Vital-parametrar /status

Basal

P-glukos vid medvetandepåverkan

Anamnes

S

Beskriv skadehändelse noggrant.

A

M

Medicinering som talar för sjukt/mer känsligt barn?

P

Känd sjukdom? Hjärtfel?

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen?

Basal behandling – (se ”Prehospital undersökning och behandling, barn”, kap. 8.1).

Specifik behandling

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

≥60

Volym (ml)

1,5

3

4,5

6

7,5

10

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling, barn”, kap. 8.1