8.21. Brännskada/frätskada

barn

P43

Primär bedömning

ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart

Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen samt brännskadans omfattning och djup.

Vid cirkulationspåverkan misstänk annan skada.

Medvetandepåverkad patient i samband med brand i slutet utrymme skall misstänkas vara påverkad av CO och/eller cyanid (se kap. 8.9).

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats (se trauma allmänt, kap. 8.18).

Helkroppsundersökning

Riktad undersökning

Tecken på inhalationsbrännskada (hosta, dyspné, stridor, sot i luftvägarna, svedda ögonbryn, lungödem) eller brännskada i ansikte?

Bedöm brännskadans omfattning (enligt handflateregeln: Barnets hand inklusive fingrar är ca 1% av kroppsytan) och djup (delhud-/fullhud)

Bedöm på samma sätt utbredning av ev frätskada

Vid elektrisk brännskada: identifiera ingångs- och utgångsskada

P-glukos vid medvwetandepåverkan.

Vital-

parametrar

/status

Basal

(P-glukos vid medvetandepåverkan

S

Beskriv skadehändelse. Brand i slutet utrymme, exponering för rökgaser? Ta reda på vilket ämne vid frätskada?

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen?

Indikationer för behandling

Otillräcklig luftväg behandlas aggressivt (kan snabbt svullna igen helt), tillkalla frikostigt högre medicinsk kompetens.

Sat.mätare kan visa falskt höga värden vid CO-förgiftning.

Initiera tidigt kärlaccess samt vätskebehandling vid långa transporter.

Behandling

Basal

Smärtbehandling enligt “Smärtbehandling allmänt, barn”, kap. 8.3

Specifik

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling, barn”, kap. 8.1