9.3. Psykiatriska symtom

vuxen

Ö03

Orsak

Akuta psykiatriska tillstånd

Intoxikation/ Missbruk

Cerebral ischemi

Hyperthyreos

Hypotermi

Demens

Elektrolytrubbning

Hypoglykemi, kap. 5.3

Postiktal förvirring

Infektion/Meningit, kap. 5.5

Skalltrauma, kap. 7.15

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Nedstämdhet, upprymdhet, vanföreställningar, agitation, aggressivitet, suicidönskan/-plan, panik, hyperventilation, konfusion, obegripligt tal, medvetandesänkning

O

Plötslig eller successiv debut av symtom?

P

Påverkas symtomen av någon yttre faktor? Avledbar?

Q

Vilket är det dominerande symtomet?

R

S

Milda eller svåra, konstanta eller intermittenta symtom?

T

A

M

Förändrad medicinering? Psykofarmaka, antidiabetika, stereoider?

P

Tidigare psykiatrisk sjukdom/störning? Missbruk? Diabetes? Demens? EP? Thyreoidearubbning?

L

Åt/drack senast? Vad/när?

E

Föregånget av - droger, psykisk stress, utmattning, sömnbrist, kramper, trauma, infektion, huvudvärk?

Undersökning

Vital-parametrar/status

Basal

P-glukos

Riktad

Tecken till injektionsmissbruk (stickmärken), självdestruktivitet (ärr m.m.). Trauma mot skalle, nackstelhet, petekier, hudtemperatur. EKG vid misstanke om arytmi eller intox?

Behandling

Basal

Specifik

Mål för behandling

Övervakning

Situationsanpassad

Handläggning:

Om patient inte vill medfölja och du bedömer att vårdbehov föreligger, försök i första hand att övertala patient. I andra hand kontaktas läkare för hjälp med vårdintygsbedömning. Om läkare utfärdat vårdintyg kan denne begära polishandräckning för att föra patienten till vårdinrättning.

Finns misstanke om somatisk (kroppslig) orsak till patientens symtom skall patienten transporteras till somatisk akutmottagning.

Våldsamma patienter som ej kunnat vårdintygsbedömas förs till somatisk akutmottagning eventuellt med hjälp av polis på plats.

Patient som inte frivilligt vill följa med, och som inte anses vara en fara för sig själv eller andra, och inte har ett uppenbart vårdbehov lämnas på plats. Dokumentera mycket noga alla ställningstaganden och patientens status i ambulansjournalen. Iaktta miljön där patienten hämtades (social anamnes).

Vid sekundärtransport är avsändande läkare ansvarig för bedömning av patienten ur hot- och/eller rymningshänseende. Ambulans får aldrig kvarhålla patient annat än om det är för att förhindra skada (nödvärn). LPT är inte liktydigt med våldsam och/eller rymningsbenägen patient! En individ med psykiatrisk sjukdom är en patient och därför självfallet en angelägenhet för bedömning inom ambulanssjukvården. Finns inget vård- eller omvårdnadsbehov kan andra alternativa färdsätt till sjukhus övervägas.